Charakteristika LPG

LPG je syntetizovaný rafináciou ropy alebo zemného plynu, tzn. že sa prevažne získava z fosílnych zdrojov energie. Horí čisto bez sadzí, pričom produkuje len veľmi málo emisií síry (toto množstvo nepredstavuje žiadne riziká znečistenia environmentálneho prostredia).

V porovnaní s naftou (42,5 MJ /kg) a benzínom (43,5 MJ / kg) je jeho výhrevnosť vyššia (46,1 MJ /kg). Avšak jeho energetická hustota je nižšia ako u benzínu a nafty, čo má za následok jeho vyššiu spotrebu. Je bez farby, chuti a zápachu, preto sa doň pridáva odorizant (látka s charakteristickou vôňou), aby ho naše zmyslové orgány vnímali. Nie je jedovatý, je však dýchateľný a má mierne toxický účinok.